انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

انتخابات

 

اطلاعیه مجمع عمومی، انتخابات گردش جدید هیات مدیره و انتخابات بازرس انجمن موبدان تهران

  بدینوسیله به آگاهی موبدان و موبدزادگان گرامی می رساند که انجمن موبدان تهران در نظر دارد مجمع عمومی سالیانه، انتخابات گردش جدید هیات مدیره و همچنین انتخابات بازرس انجمن موبدان تهران را در روز خورداد امشاسپند و اردیبهشت ماه 3752 زرتشتی برابر با تاریخ آدینه 93/02/05 در ساعت 9:30 بامداد در مکان انجمن موبدان تهران به نشانی تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه شهید حجت دوست، پلاک 41 برپا نماید.

دستور جلسه:

1. ارائه بیلان کاری و مالی انجمن موبدان تهران و تصویب آن
2. انتخاب اعضای اصلی و جانشین هیات مدیره گردش آینده انجمن موبدان تهران
3. انتخاب بازرس اصلی و جانشین انجمن موبدان تهران

انجمن موبدان تهران

--------------------------------------------

انتخابات

--------------------------------------------

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate