انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

با درود به فروهر اشوزرتشت اسپنتمان و همه دین داران و وجدان یاران و میهن دوستان فرهنگ شناس، نیک اندیش و نیک گفتار و نیک کردار که در راه پاسداری از همه ارزش های اخلاقی و فرهنگی این مرز و بوم اهورایی، از هیچ کوششی کوتاهی نکرده و نمی کنند.

روز سپندارمزد از ماه سپندارمزد، جشن اسپندگان، روز بزرگداشت مقام زن به ویژه مادر، بر همه بانوان فرزانه و فرهیخته زرتشتی و همه اشون ها(راستی جویان) ی ایران و جهان، فرخنده باد.

از این رو زرتشتیان را از نخستین بنیان گذاران «دین و فرهنگ» می شناسند که از بارزترین آموزه های اشوزرتشت، باورمندبودن به اصول انسانیت و اخلاق بوده است. و هر زرتشتی، در همیشه تاریخ، خویشکاری خود میدانسته که با تکیه بر نیروی لایزال خرد و با وجدانی هشیار و بیدار به تمام موازین اخلاقی انسانی خویش ، بشدت پای بند بوده و به دقت عمل کند و هرگز از جاده راستی(اشویی) و نیکی (وهومنی) خارج نگردد...

 

 پیام انجمن موبدان تهران، به مناسبت جشن اسپندگان

روز گرامی داشت مقام مادر و زن


به خشنودی اهورامزدا


با درود به فروهر اشوزرتشت اسپنتمان و همه دین داران و وجدان یاران و میهن دوستان فرهنگ شناس، نیک اندیش و نیک گفتار و نیک کردار که در راه پاسداری از همه ارزش های اخلاقی و فرهنگی این مرز و بوم اهورایی، از هیچ کوششی کوتاهی نکرده و نمی کنند.
روز سپندارمزد از ماه سپندارمزد، جشن اسپندگان، روز بزرگداشت مقام زن به ویژه مادر، بر همه بانوان فرزانه و فرهیخته زرتشتی و همه اشون ها(راستی جویان) ی ایران و جهان، فرخنده باد.
از این رو زرتشتیان را از نخستین بنیان گذاران «دین و فرهنگ» می شناسند که از بارزترین آموزه های اشوزرتشت، باورمندبودن به اصول انسانیت و اخلاق بوده است. و هر زرتشتی، در همیشه تاریخ، خویشکاری خود میدانسته که با تکیه بر نیروی لایزال خرد و با وجدانی هشیار و بیدار به تمام موازین اخلاقی انسانی خویش ، بشدت پای بند بوده و به دقت عمل کند و هرگز از جاده راستی(اشویی) و نیکی (وهومنی) خارج نگردد.

یکی از بارزترین اصول دین زرتشتی، که از نخستین پایه های فرهنگ این سرزمین اهورایی است، باور به برابری حقوق همه انسان ها و از جمله زن و مرد می باشد. ازاین رو، از دیرزمان، این روز خجسته را به نام روز بزرگداشت مقام مادر و زن و« مزدگیران » نام گذاری کرده اند. مردان خانه، در این روز بانوان گرامی شان را بر بلندترین جایگاه می نشانیدند و با پیشکش هدیه هایی شایسته که به ویژه از نظر مینوی دارای ارزشی فراوان باشد، مراتب حق شناسی و عشق و دوستی خود را به این عزیزترین و گرامی ترین گلهای بوستان زندگی ابراز میکردند. در این روز فرخنده، بانوان از کارکردن معاف بودند و مردان، کارهای خانه را انجام می دادند، تا به اهمیت کار و عظمت مسئولیت های بزرگی که بانوان در زندگی بردوش دارند، بیشترآشنا شده و با شناخت و درک درست از جایگاه زن ومقام انسانی او، مراتب حق شناسی خود را به جای آورند.
بی تردید این روز عزیز،که روز نشان دادن مراتب ابراز مهر و عشق پسران و پدران به دختران و مادران است، را نمی توان به روز عشق ایرانیان نسبت داد،چرا که مهر و عشق دارای دامنه بسیار گسترده تری است . و مادران ودختران هم حق دارند که در روز ویژه ای که روز پدر نامیده میشود، مراتب مهر و عشق و حق شناسی خود را از مردان خانه به عمل آورند. و ابراز عشق به خدای یکتا و بی همتا (اهورامزدا ) و آفریده های او، ازجمله گرامی داشت چهار آخشیج سپندینه، نیز یکی از خویشکاری های زرتشتیان میباشد. ازاین رو، روز عشق ایرانیان ، جشن مهرگان است که ایزد مهر در اوستا، دارنده دشت های بیکران است و دارای بیور چشم ،که انسان دانا و خردمند و باوجدان و مهر ورز می تواندبه همه آدم و عالم عشق بورزد و به دوستی خود پای بند و به پیمان خود با مهر و عشق و محبت، عمل نماید.
امید است همه ما زرتشتیان به این بن مایه ها و بن پایه های فرهنگی خود که از ارزشمند ترین و انسانی ترین فرهنگ های جهان است بیش ازپیش پای بند بوده و به همه خویشکاری های خود، با تمام وجود عمل نماییم. به یاری اهورامزدای بی نیاز .

جشن اسفندگان ، روزمادر و گرامی داشت مقام مادر گرامی باد.
تندرستی ، دیرزیوی و درست زیوی همه بانوان گیتی را از درگاه اهورامزدای بی نیاز آرمان داریم.
مهرافزون . راستی پیروز باد
انجمن موبدان تهران


اسفند امشاسپند و اسفند ماه 3747 دینی زرتشتی - 1388 هجری خورشیدی .

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate