انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

با هم همبسته باشید ، با همه اشوان و پاکان همبسته باشید ، با همه نیکوکاران همبسته باشید ، همیار و همیشه فرخ باشید ، و همیشه شاد و خرم و دارای آرامش پیروزمندانه باشید . با کم گناه همیار باشید ، با ثوابکار همیار باشید. (اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
جشن نوزوتی موبد اردشیر بهی - عکس از میترا گوشنی - امرداددر پیام انجمن موبدان به جشن نوزوتی موبد دکتر اردشیر بهی می خوانیم:
 
بادرود به فروهر پاک اشوزرتشت اسپیتمان وهمه پیروان راستین او که دردرازای پرازگرفتاری تاریخ زرتشتیان ، ازدین وفرهنگ پیامبرمان به درستی پاسداری کردند وخویشکاری خود دانستند که چون دین زرتشتی را پذیرفته اند ، به تمام اصول و فروع این دین اهورایی برپایه دانش وخرد عمل کنند و ازجاده راستی ونیکی خارج نشوند.
امیداست ما زرتشتیان امروز که بازماندگان این شیرزنان وشیرمردان تاریخ بشریت هستیم نیز، خویشکاری خودبدانیم که آرمان پیامبرمان که برپایه نیکی و راستی استوار است را همچون نیاکان پاسدار باشیم وبه گفتار وکردار درآوریم .
تانسل آینده نیز برپایه عمل کرد نسل امروز ما ، مورد احترام ویژه و اعتماد نه تنها هم میهنان غیرزرتشتی که همه مردمان سراسر گیتی باشد . باور و اندیشه ای که دردرازای تاریخ بیش ازاینکه به دنبال جمع کردن « پیرو» باشد، به دنبال گسترش «فرهنگ » به معنای کامل کلمه بوده است... دراینجا برخودبایسته می دانم که ازسوی خود وهموندان گرامی ام درانجمن موبدان تهران و...
به خشنودی اهورامزدا
 
بادرود به فروهر پاک اشوزرتشت اسپیتمان وهمه پیروان راستین او که دردرازای پرازگرفتاری تاریخ زرتشتیان ، ازدین وفرهنگ پیامبرمان به درستی پاسداری کردند وخویشکاری خود دانستند که چون دین زرتشتی را پذیرفته اند ، به تمام اصول و فروع این دین اهورایی برپایه دانش وخرد عمل کنند و ازجاده راستی ونیکی خارج نشوند. امیداست ما زرتشتیان امروز که بازماندگان این شیرزنان وشیرمردان تاریخ بشریت هستیم نیز، خویشکاری خودبدانیم که آرمان پیامبرمان که برپایه نیکی و راستی استوار است را همچون نیاکان پاسدار باشیم وبه گفتار وکردار درآوریم . تانسل آینده نیز برپایه عمل کرد نسل امروز ما ، مورد احترام ویژه و اعتماد نه تنها هم میهنان غیرزرتشتی که همه مردمان سراسر گیتی باشد . باور و اندیشه ای که دردرازای تاریخ بیش ازاینکه به دنبال جمع کردن « پیرو» باشد، به دنبال گسترش «فرهنگ » به معنای کامل کلمه بوده است.
(( میترهه . داورو . گَه اُیه اُئی توییش ، رامنو . خواسترهه . خَشنه اُترَهه . یسنائیچه . وهمائیچه . خشنه اترئیچه . فره سس ته یه ایچه . )) مهر دارنده دشتهای فراخ . راست اندیش ونامور. دانا ونیرومند وهمیشه بیداررامیستاییم .
مطمئن هستم که همگی شما باشندگان فرهیخته و همکیش ، که دراین روز فرخنده جشن مهرگان ، دراین مجلس خجسته نوزوتی شرکت کرده اید ، ازاینکه شاهد هستید که موبدزاده گرامی اردشیر رستم موبد هرمزدیا بهی که دارای مدرک فوق لیساس نرم افزاری ازکانادا و دکترا ی بیو ماتریال از کشور انگلستان می باشند ، به این درجه از شعو ر وآگاهی ودانای وبیداری وجدان رسیده است که خویشکاری خود دانسته که دانش دین و فرهنگ زرتشتی آموزد و با گذر ازآزمونهای سخت ، به مقام «موبدی « رسیده راه نیاکان بافروشکوه وازجان گذشته خود را ادامه داده ، درراه پاسداری از اصول وفرشکرد کردن فروع دین زرتشتی ازهیچ کوششی کوتاهی ننماید ، برخود می بالید . جشن مهرگان خجسته باد .
دراینجا برخودبایسته میدانم که ازسوی خود وهموندان گرامی ام درانجمن موبدان تهران وخانواده محترم جناب آقای موبد دکتراردشیر بهی، از همه شما باشندگان همکیش که ازراه های دور ونزدیک به خویشکاری خود عمل کرده ودراین مجلس روحانی فرخنده شرکت فرموده اید ، سپاسگذاری نمایم . وبه عنوان رییس انجمن موبدان تهران ، خویشکاری دارم که ازسوی شما باشندگان دراین انجمن وه مازدیسنان و همه بهدینان سراسرایران عزیز وحتی جهان ، به این نوزوت ارجمند وخانواده محترم ایشان ، فرخنده باد عرض نمایم. امید است که همه ما زرتشتیان درهر مقام و پایگاهی که هستیم بتوانیم شایستگی آنرا داشته باشیم که به همه خویشکاری های خوددرراه درک دین وگسترش فرهنگ عمل کنیم . به یاری اهورامزدا.
3747 سال پیش پیام آورآریائی، اشوزرتشت درکتاب گاتاهاکتاب آسمانی زرتشتیان ، ازراستی ها(حقایق) سخن گفت وبن پایه (اصول) باورهای اهورائی دین خود که برای تشکیل واداره یک زندگی آرمانی انسانی لازم است را به جهانیان پیشکش نمود. وبراين شد كه طريقت وشريعت دين خويش را در كتاب خود گاتاها وارد نكند و از همان آغازکار ، انجمن مغان را تاسيس و آیین های زرتشتی زیستن را بصورت انجمنی بنیاد نهاد.
اشوزرتشت ویارانش دراین انجمن خویشکاری یافتندکه به اطاق فکری نمونه تبدیل شده و که ضمن پاسداری از همه از تمام باورها و اندیشه های اهورایی پیامبر شان ، برپایه دانش و خرد به همه راستی های آموزش داده شده درگاهان ، پی برده و با نوشتن اوستا و گذاردن آیین های زیبا و پرمفهوم به میان مردم برند، حاصل این خویشکاری ، « فرهنگی» اندیشه برانگیز و انسان ساز بود که درمیان بهدینان نهادینه شد و مردم ایران را تواني بی همانند بخشید که پس ازحدود 1200 سال ازاتحاد دولت های پارس وماد که هردو زرتشتی بودند، دولتی توانمند بوجود آمدکه توانست احترام به حقوق بشر را به میان دیگرنقاط جهان وملل گوناگون ایران زمین برده، همبستگی وصلح و آزادی و امنیت وآرامش واتحاد بین همه ملت های تحت مدیریت شاهنشاهی هخامنشی بوجود اورد که پس ازهخامنشیان و تاامروز نیزاین دین و فرهنگ غنی چهارهزارساله وسرشارازانسانیت درمیان ما زرتشتیان باورمند به همت نیاکان وکوشش باورمندان درحال انجام است.
موبددراوستا Maghoo paiti یا مگ بد یا «مغ . بد» نامیده میشود . موبدان درطول تاریخ وظیفه فراگیری خط دین دبیره و خواندن واز برکردن اوستا باصدائی خوش و آهنگین و شناخت ودرک اصول و فروع دین زرتشتی و سنت ها وآداب ورسوم آئینی (مذهبی ) و آموختن دانش زمان و اداره بخش مينوی جامعه زرتشتیان بصورت انجمنی را به عهده داشته اند، و با از خود گذشتگی و فداکاری های بسیارتوانسته اند که خردمندانه کتاب وسنت وفرهنگ زرتشتیان را به بهترین صورت ممکن از دستبردحوادث دورنگاه دارند و پاسدار همه ارزشهای دین باشند و کتاب وسنت هایمان را درحدامکان ازآلوده شدن به فرهنگ های بیگانه مغایر با دین زرتشتی دور نگاه دارند. موبدان بطورکلی دردرازای تاریخ به دو دسته تقسیم می شدند :
1. موبدان پاسداردین وفرهنگ که همانند سربازانی مدیر ومدبر ، درانجمن مغان عمل میکردند ، همواره ازاوستاشناسان واندیشمندان بودند که علاوه برفراگیری دانش دین وآموزش آیین ها ، بایستی بردانش ستاره شناسی و پزشکی وفلسفه نیز تسلط داشته باشند که بتوانند نقش اطاق فکر انجمن مغا ن را برپایه دانش روز نگاه دارند و ازکتاب وسنت (اندیشه های اشوزرتشت) درسخت ترین شرائط پاسداری کنندوهرگز به خود ودیگربهدینان اجازه ندهند، که اصل فدای فرع شود .
2. موبدان شاغل یعنی اجرا کنندگان آیین ها ی دینی یا شاغل که هرچندازروی شناخت کامل ،موبدان دسته اول را انتخاب میکردند. همواره تابع مقررات انجمن موبدان وقت بودند و ازبایست ونابایست که جنبه قانون دینی واحوال شخصیه زرتشتیان را داشت و شایست ونایست که انجمن مغان تعیین میکرد (وامروزه به نام توصیه به معروف ونهی از منکر) نامیده میشود، پیروی می نمودند وبه مردم می آموختند . ازاین رو براین دسته از موبدان واجب نبود که به اندازه موبدان دسته نخست برعلوم دینی و دانش روز،آگاهی و تسلط داشته باشند وکافی بود که چگونگی اجرای درست آیین ها و فلسفه پشت آنها را بدانند وعمل کنند. البته « دهموبدان » که ازبهدینان دین دارودین یار بودندکه موبدان رادراجرای مراسم های مذهبی یاری میرساندند نیز نقش بسیار مهمی درپاسداری ازسنت هاداشته اند که درطول تاریخ خدمات زیادی انجام داده اند که همه مازرتشتیان خویشکاری داریم که همواره یادشان را گرامی داریم.
امروزه تنها ارگان رسمی مینوی (دینی وفرهنگی)جامعه زرتشتیان ایران، انجمن موبدان تهران می باشدکه برپایه اساسنامه وقانون، وظیفه دارد به تکالیف خویش عمل نماید. ولی نقش موبدان دسته دوم را که بازوان نیرومند انجمن موبدان تهران می باشند ، را گرامی موبدان و موبدیاران شاغل و گرامی آموزگاران دینی مدارس وپاسخگویان و سخنرانان دینی موردتاییدانجمن موبدان تهران به عهده گرفته اند . دراینجا برخود بایسته میدانم که ازسوی خود وسایرهموندانم درانجمن موبدان و همگی شما بهدینان ارجمند، از همگی ایشان که ازدین یاران و دین یاوران جامعه زرتشتی می باشند و در پاسداری ازدین وفرهنگ وآموزش اندیشه های اشوزرتشت به دیگربهدینان درچهارچوب مدیریت مینوی انجمن موبدان تهران کوشش میکنند، سپاسگزاری نمایم .

جشن نوزوتی موبد اردشیر بهی - عکس از میترا گوشنی - امرداد
« نوزوت»يعني زوت تازه يا تازه زوت. درهنگام اجراي مراسم مذهبي ، هرتعداد ازموبدان اوستا خوان که مشغول سرودن اوستا باشند ، رهبری برعهده یکی از آنها که «زوت » که در اوستا zutar نامیده میشود، می باشد و بقیه موبدان وموبدياران به عنوان «راسپی» Raetveshkar یا ‹ریتوشکر› انجام وظیفه می نمایند. نوزوت پس از پایان مراسم نوزوئی می تواند درهمه کارهای دینی و مراسم های مذهبی با دیگرموبدان همکاری نمایدو پس از یکسال ممارست و تمرین درکار موبدی ، اجازه اجرای مراسم مذهبی بطورمستقل را پیدامیکند وهرزمان که همسر برگزيد، حق دارد كه به تنهايي در منزل ديگر بهدينان، مراسم مذهبي به جاي آورد.
نوزوت میله ای فلزی بشکل T دردست دارد که قسمت بالائی آن را پیوسته می چرخاند، که عموم مرد م به غلط آن را کلید درب باغ بهشت می گويند. درحالی که نام اوستائی این میله « ورد » Verd به معنی «گردیدن» است . در اوستا می خوانیم « اَرشتاتَسچَه . فرادت گیتیا . و‌ِردَت گیتا » وردت گیتیا به مفهوم گرداگرد جهان است . و نوزوت با این کار، برخوداری از راستی و بهره بردن از کرفه (ثواب) این مراسم را، برای همه مردم نيك انديش ونيك گفتارونيك كردار سرتاسر گیتی از درگاه اهورامزدا آرمان می نماید.
بي ترديد همگي بسیارشاد و خورسند می شدیم که همه همکیشان موبد وموبديار وآموزگاران دینی و ديگربهدینان ساكن درتهران و یزد و اصفهان و شیراز واهواز وزاهدان و سایر شهرهای زرتشتی نشین وحتي ساير سرزمین های گيتي د، نیز می توانستنددر این مراسم مينوي سپندینه که «سربازی تازه برای پاسداری ازارزش های دینی وفرهنگی چهارهزارساله زرتشتی » به موبدان اضافه گردید، شرکت جویند. واز بركت مينوي وارزشمند این مراسم روحانی و مانتره ،هم بهره میشدند. که جاي همگي شان براستي سبز است. سلامتی ودیرزیوی همگی را ازاهورامزدای بزرگ آرمان دارم .
دراینجا لازم میدانم که از شخصیت های حقیقی و حقوقی و همه ارگانهای زرتشتی و همه كساني كه ازنظرمادي و یا مينوي انجمن موبدان تهران خودشان را ياري مي رسانند، صميمانه سپاسگذاري نمايم.
جشن نوزوتی که جشن فارغ التحصیلی موبد دکتر اردشیر بهی به شمار میرود، براین موبد فرزانه و خانواده ایشان و باشندگان دراين مجلس باشكوه و همه زرتشتیان ایران وجهان، فرخنده باد. بی تردید این موبد اندیشمند وفرهیخته که ازامروز پاسداری ازدین وفرهنگ را برپایه شناخت وبا آزادی کامل پذیرفته است ، به یاری اهورامزدا وبرای خشنودی اهورامزدا ، گفتار وکردارخواهد کرد و « مردم رابه سوی راستی ونیکی و جهان را بسوی پیشرفت وابادانی رهنمون خواهد شد . بیاری اهورامزدا ی یکتا وبی همتا . شاد زیوید . بکامه زیوید . گیتی تان باد به کامه تن . مینوی تان باد به کامه روان . اغني اشوبيم .
ایدون باد. ایدون ترج باد
موبد دکتراردشیرخورشیدیان(رئیس انجمن موبدان تهران)
مهرایزد ومهرماه 3747دینی زرتشتی(10 مهرماه 1388 هجری خورشیدی)
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate